**Followers.அன்பர்கள்.** தாங்களும் இணையலாமே!!!

Scariest bridge ever !

>> Wednesday, March 31, 2021

Scariest bridge ever ! Video.

மேலும் படிக்க... Read more...

The Power of Saying I Don't Know !

The Power of Saying I Don't Know ! Video.

மேலும் படிக்க... Read more...

MUSLIM WOMEN IN SCIENCE AND TECHNOLOGY EPISODE. - 2

MUSLIM WOMEN IN SCIENCE AND TECHNOLOGY EPISODE. - 2. Video.
20 most influential muslim women scientists in the world: Episode - 2.

Muslim Women are bountiful in the world of science technology engineering mathematics etc., and are making important discoveries that are making our world a better place, every day. From doctors and engineers to technologist as scientist Muslim women are trying to make this world peaceful.
***********************

மேலும் படிக்க... Read more...

தவறுகளை பிரட்சினைகளை சொல்வது எப்படி?

>> Tuesday, March 30, 2021

தவறுகளை பிரட்சினைகளை சொல்வது எப்படி? Video.

மேலும் படிக்க... Read more...

MUSLIM WOMEN IN SCIENCE AND TECHNOLOGY. EPISODE. - 1.

MUSLIM WOMEN IN SCIENCE AND TECHNOLOGY EPISODE. - 1. Video.
20 most influential muslim women scientists in the world: Episode -1.

Muslim women are bountiful in the world of science, technology, engineering, mathematics etc., and are making important discoveries that are making our world a better place, every day. From doctors and engineers to technologists, Muslim women are trying to make peaceful this world.

Here are 10 muslim women scientists -
1. Tahani Amer
2. Nasreen Ghaddar from Labanon.
3. Ilham Yousef Al-Qaradawi from Qatar.
4. Dr. Adeeba Kamarulzaman from Malaysia.
5. Dr. Hina Choudhury from Pakistan & United States.
6. Dr. Ghada Amer from Egypt.
7. Dr. Hayat al Shindhi from Saudi Arabia.
8. Dr. Maryam Matar from United Arab Emirates.
9. Maryam Mirzakhani from Iran.
10. Ismahane Elouafi from Morocco.
***********************

மேலும் படிக்க... Read more...

How a CPU is made !

>> Monday, March 29, 2021

How a CPU is made ! Video.

மேலும் படிக்க... Read more...

Always Say Positive things to People .

Always Say Positive things to People. Video.

மேலும் படிக்க... Read more...

7 Scientific Facts Mentioned In The Prophet Muhammad (Pbuh) Sayings

7 Scientific Facts Which Had Been Mentioned In The Prophet Muhammad's (Pbuh) Sayings. Video.

மேலும் படிக்க... Read more...

How Microchips are made !

>> Sunday, March 28, 2021

How Microchips are made ! Video.
How are microchips made - from sand to semiconductor: Microelectronics usually is hidden to society – however, it is a constant companion in our daily lives. It tremendously contributes to the ongoing development and digitization of our world. But what is actually behind this technology?
***********************

மேலும் படிக்க... Read more...

உதவி கேட்கும் முறை. ஆலோசனை கேட்பது எப்படி ?

உதவி கேட்கும் முறை. ஆலோசனை கேட்பது எப்படி ? Video.

மேலும் படிக்க... Read more...

Mind blowing prophecies of Prophet Muhammad P.b.u.h.

Mind blowing prophecies of Muhammad صلى الله عليه وسلم Video.
This video covers the amazing predictions of Prophet Muhammad (peace be upon him). Purely from a stand point of basic probability, for someone to accurately guess about such future events, which span across multiple nations in different time periods, many of which were outside the sphere of Muslim influence, to give so many predictions without making a single mistake, is utterly impossible.

It's a powerful argument for his genuine Prophethood and inspiration by God.
***********************

மேலும் படிக்க... Read more...

வாழ நினைத்தால் வாழலாம் !

>> Saturday, March 27, 2021

வாழ நினைத்தால் வாழலாம் ! Video.

மேலும் படிக்க... Read more...

Relationship Management Workshop. Part 3 Final

Relationship Management Workshop Part 3 Final. Video.

மேலும் படிக்க... Read more...

Muslim scientists in NASA .

Muslim scientists in NASA. Video.
Muslim scientists’ contributions to NASA are a big part of the success of NASA's exploration of the universe, continuing their grandfathers' great Muslim scholars’ legacy whose writings in astronomy have been the basis of what the Western world has achieved today.
**************************

மேலும் படிக்க... Read more...

Gold Manufacturing Process !

>> Friday, March 26, 2021

தங்கத் தொழிற்சாலையில் நகைகள் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகின்றன ! Video.

மேலும் படிக்க... Read more...

Relationship Management Workshop. Part 2

Relationship Management Workshop. Part 2. Video.
>>>CLICK HERE TO WATCH VIDEO.<<<

மேலும் படிக்க... Read more...

Cordoba, Spain Grand Mosque, Spain’s most important historic treasure !

Cordoba, Spain Grand Mosque, UNESCO World Heritage Site, La Mezquita, Spain’s most important historic treasure. Video.
The Grand Mosque of Córdoba in Spain was chosen the most important historic treasure of Spain in a major Spanish public poll in 2007. The building is most notable for its vast interior space, with 856 columns of jasper, onyx, marble, and granite. At one time it contained 1283 columns. There are nineteen aisles from east to west, and thirty-five from north to south.

You appear to be walking about in the silent depths of a great forest rather than in a building; whichever direction you turn to, your eye strays along rows of columns, which cross each other, and lengthen out endlessly, like marble trees growing from the soil. When you walk in.. you feel transported suddenly into another world… overwhelmed, fascinated, amazed and filled with wonder. this architecture is like a living thing, with a canopy of flowing curves above you formed by the double rows of crossed arches, like the interlaced branches of great trees.

The double arches were a new introduction to architecture, permitting higher ceilings than would otherwise be possible with relatively low columns. The double arches consist of a lower horseshoe arch and an upper semi-circular arch. The full height of the ceiling is able to reach 35 ft. It was once lighted by more then ten thousand gold, silver and bronze lamps, suspended from the ceiling, There was originally a Roman temple dedicated to Janus on this site, then a Catholic Christian church built by the Visigoths.

When Muslims conquered Spain in 711, the church was first divided into Muslim and Christian halves, each party worshipping in its respective portion, because the Moors never denied religious liberty to the conquered people. They maintained a harmony between cultures in those days.

Seventy years later, the Moors purchased the other half from the Christians and then demolished the entire building, in order to build the grand mosque of Córdoba. A beautiful gilded dome soars high over the Maksoureh, an anteroom for the caliph and his court in front of the mihrab The mosque underwent numerous subsequent changes and reached its current dimensions in the year 987 with the completion of the outer naves and courtyard. Construction of the mosque employed thousands of artisans and labourers, over hundreds of years. Moorish kings could afford this because the were greatly enriched by the acquisition of the valuable mines of Iberia, the quarries of marble, and other sources of wealth. It became the second biggest mosque in size, after the Holy Mosque in Mecca,

The main hall of the mosque was used for a variety of purposes. It served as a central Prayer hall for personal devotion, the five daily Muslim prayers and the special Friday prayers. It also would have served as a hall for teaching and for Sharia Law cases The edifice also has a richly gilded prayer niche or mihrab. The mihrab is a masterpiece of architectural art, with geometric and flowing designs of plants.

When Córdoba was taken by King Ferdinand III in I 236, the mosque was reconsecrated as a Christian cathedral, The kings who followed added further Christian features, but little alteration was made in the original structure. It was in I523 the unfortunate idea possessed the bishop, to build a new church in the middle of the Mohammedan temple. columns were pulled down, the larchwood ceiling was destroyed, and the Christian church was built, very Spanish in its large proportions and wealth of ornament. Charles V "You have built here what you, or any one, might have built anywhere else ; but you have destroyed what was unique in the world.

" There are historical and cultural reasons why such an amazing building was constructed and has survived for a 1,000 years. Córdoba has always been a very important place. Even today is has the largest urban area in the world declared World Heritage by UNESCO. 2,000 years ago at the time of Julius Caesar, Córdoba was the capital of the Roman province of Hispania Ulterior. With the fall of Rome it was conquered by the Visigoths and then it was conquered by invading Islamic armies in the eighth century. Córdoba became the capital of the Islamic Emirate including most of the Iberian Peninsula.

It has been estimated that in the 10th century Córdoba was the world's biggest city, and for several centuries was one of the most advanced cities in the world -- a great center of culture, politics, and finance. Córdoba had 3,000 mosques, splendid palaces, 300 public baths, medical schools, universities and what was then the largest library in the world, housing from 400,000 to 1,000,000 volumes. it had also become a center for education under its Islamic rulers.
***********************

மேலும் படிக்க... Read more...

நீயே ! நீயே தான் !! நீயே பலம் !!!

>> Thursday, March 25, 2021

நீயே ! நீயே தான் !! நீயே பலம் !!! Video.

மேலும் படிக்க... Read more...

Relationship Management Workshop. Part 1.

Relationship Management Workshop Part 1. Video. >>>CLICK HERE TO WATCH VIDEO<<<

மேலும் படிக்க... Read more...

How Come the Muslims Never Rose back up to the The Golden Age !

How Come the Muslims Never Rose back up to the The Golden Age ! Video.

மேலும் படிக்க... Read more...

Awesome ideas !

>> Wednesday, March 24, 2021

Awesome ideas ! Video.

மேலும் படிக்க... Read more...

You can't Save Anyone !

You can't Save Anyone !Video.

மேலும் படிக்க... Read more...

The complex geometry of Islamic design !

The complex geometry of Islamic design! Video.
In Islamic culture, geometric design is everywhere: you can find it in mosques, madrasas, palaces, and private homes. And despite the remarkable complexity of these designs, they can be created with just a compass to draw circles and a ruler to make lines within them. Eric Broug covers the basics of geometric Islamic design.
***********************

மேலும் படிக்க... Read more...

Africa Shoebill chick reveals its dark side !

>> Tuesday, March 23, 2021

Africa Shoebill chick reveals its dark side ! Video.

மேலும் படிக்க... Read more...

You are Special if You have These Problems !

You are Special if You have These Problems ! Video.

மேலும் படிக்க... Read more...

10 Muslim Scientists of Islamic Golden Age !

10 Muslim Scientists of Islamic Golden Age ! Video.
Muslim world seen tremendous boom in scientific study and research during Islamic Golden Age that started from 8th century and ended in 13th century.

Today, we will look through Top 10 Muslim Scientists of Islamic Golden Age; those behind the scientific revolution in Islamic traditions.

10) Banu Musa Brothers
9) AL-KINDI
8) Al-Biruni
7) Thabit Ibn Qurra
6) Ibn al-Haytham
5) Al-Zahrawi
4) Ibn-Sina
3) Jabir ibn Hayyan
2) Al-Khwarizmi
1) Muhammad ibn Zakariya al-Razi
**************************

மேலும் படிக்க... Read more...

உடலில் எந்தவிதமான அசைவும்‌ இல்லாமல் காலை மட்டுமே இயக்கி நடனம்!

>> Monday, March 22, 2021

உடலில் எந்தவிதமான அசைவும்‌ இல்லாமல் காலை மட்டுமே இயக்கி நடனம்! Video.

மேலும் படிக்க... Read more...

இஸ்லாமிய வரலாற்றில்

இஸ்லாமிய வரலாற்றில் பலஸ்தீன் படத்தின் மேல் சொடுக்கி படிக்கவும்.
பலஸ்தீன் வரலாறு

.

.

About This Blog

***இவ்வளைதளத்தின் பதிவுகளை தங்களுடைய வளைத்தளத்தில் மீள்பதிவு செய்பவர்கள் அன்பு கூர்ந்து இவ்வளைத்தளத்தின் சுட்டியை தங்களுடைய மீள்பதிவுகளில் இணைக்குமாறு அன்புடன் கோரப்படுகின்றார்கள்.

Labels

Lorem Ipsum

ISLAM HISTORY.

Back to TOP